KT올레TV 어린이 프로그램 출연자 확정되었습니다. 

 -제     목 : KT올레TV

-구     분 : 어린이프로그램
 - 확정명단 :
 


                * 오지아14
            
- 촬영일정 : 2월 16일(화)

- 촬영장소 : 서울
* 문의 : 캐스팅부서 02-6959-7385 / 1800-6625 (내선 2번) / iryecasting@gmail.com