sk사내홍보물 촬영에 출연할 아동모델이 섭외되어 촬영합니다.

 


-구     분  : sk

-매 체 명  : 사내홍보물
 - 섭외조건 :


           8세~9세 이미지 좋은 남여

              
-촬영명단 :                        배별하14  박다온14


- 촬영일정 : 2021년 9월 13일촬영예정

- 촬영장소 : 미정
 
* 문의 : 캐스팅부서 02-6959-7385 / 1800-6625 /