NO FIELD TITLE DATE
5925 기타 섭외 공연... 2022-10-02
5924 영화 섭외 넷플릭스 영화 2022-10-02
5923 CF 확정 금융광고 확정 2022-09-30
5922 CF 섭외 금융광고 2022-09-24
5921 CF 확정 수협 기업 홍보영상 2022-09-17
5920 영화 섭외 영화 <비000> 2022-08-21
5919 영화 섭외 영화 <소000> 2022-08-21
5918 영화 섭외 영화 <마000> 2022-08-21
5917 영화 섭외 영화 <새00> 2022-08-21
5916 CF 섭외 광고 추가 기본 촬영 2022-08-12
5915 기타 섭외 광고 섭외용 2022-08-06
5914 영화 섭외 단편영화 2022-08-06
5913 영화 영화 <마000> 1차 오디션 2022-07-17
5912 영화 확정 영화 <딸000> 2022-07-15
5911 CF 확정 메뉴톡 광고 확정입니다 2022-07-09